Công trình hội nghị

Giải pháp sản phẩm

Công trình hội nghị

Takstar cung cấp các giài pháp truyền âm thanh sáng tạo cùng các sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp sử dụng ở các dự án đòi hỏi sự khắt khe như hội nghị,phòng họp...