EBS-2C Pre-amplifier

  • quảng bá công cộng
  • vang số

• 10 kênh đầu vào: đầu vào 5 microphone (MIC), 3 đầu vào dòng tiêu chuẩn (AUX), 2 đầu vào đường dây khẩn cấp

• Microphone 1 có mức ưu tiên cao nhất, chức năng ưu tiên cắt theo yêu cầu, tiếp theo là ngõ vào khẩn cấp (ENC1, 2) cho đầu vào mức ưu tiên với microphone 2,3,4,5 và đầu vào cấp ba (AUX 1, 2, 3)

• Kênh đầu vào kênh và đầu vào microphone có thể điều chỉnh âm lượng độc lập, đầu vào tín hiệu âm thanh khẩn cấp mà không điều chỉnh âm lượng, tự động tắt tiếng -30dB, với điều chỉnh độc lập cao (TREBLE) và bass (BASS)

Sản phẩm chi tiết